Lasteleht

neljapäev 20. september 2018 Muusikaelust Eestis kahe sajandi tagusel ajal

Neljapäeval,27. septembril kell 17.00 toimub Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis muusikaklubi hooaja avaloeng.


esmaspäev 17. september 2018 Arvutiabi seenioritele

Pärnu Keskraamatukogus toimuvad 26. septembril, 24. oktoobril ja 21. novembril individuaalsed koolitused neile, kes vajavad abi arvuti ja nutiseadmete kasutamisel. Info ja eelregistreerimine perioodikasaalis, telef. 445 5706


neljapäev 13. september 2018 Nahaarst Tiina Toomsoni loeng „Õnnelikuna oma nahas: naha tervisest ja kaitsmisest nahaarsti pilgu läbi“

Neljapäeval, 27. septembril kell 17.00 toimub Pärnu Keskraamatukogu suures saalis teabetund elanikkonnale - nahaarst Tiina Toomsoni loeng „Õnnelikuna oma nahas: naha tervisest ja kaitsmisest nahaarsti pilgu läbi“. Tule kuulama!...


Näitused

Vaasa pensionäride fotoklubi sügisnäitus trepigaleriis; 

Fotonäitus "Norra värvid" I korruse galeriis;

"Türgi-Eesti sõprussuhted" perioodikagaleriis;

Pärlifantaasiad I korruse galeriis;

Merevaigus taimedest ehted I korruse galeriis.

Raamatunäitused Pärnu Keskraamatukogus:

Loe pikemalt

Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiriPÄRNU LINNAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S
Pärnu 20. märts 2014 nr 16
Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja § 17, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 30 lõike 4 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Pärnu Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mille teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud raamatukogu kasutamise eeskirja (edaspidi eeskiri) § 6 lõikes 4 nimetatud juhul.
(2) Eeskiri kehtib raamatukogu osakondades ning Ranna ja Rääma haruraamatukogudes.


2. peatükk
TEENUSED
§ 2. Teenused
(1) Raamatukogu laenutab soovijaile teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju ning annab informatsiooni ja tagab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu.
(2) Raamatukogu põhiteenused (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja juurdepääs üldkasutatavale andmesidevõrgule) on tasuta.
(3) Eriteenused (kopeerimine, printimine, skaneerimine) on tasulised, tasu suuruse määrab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
(4) Raamatukogu ruumide ja inventari kasutusse andmine toimub vastavalt linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.


3. peatükk
LUGEJAKS REGISTREERIMINE, LUGEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
§ 3. Lugejaks registreerimine
(1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikuttõendav isikukoodi ja fotoga dokument.
(2) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri, lugeja annab registreerimiskaardile allkirja eeskirja tundmise kohta ning kohustub seda täitma ning on nõus oma isikuandmete kasutamisega eeskirjas sätestatud ulatuses.
(3) Lugejaks registreerimisel väljastab raamatukogu lugejapileti, mille hinna määrab
linnavalitsus. Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaart) olemasolul toimub raamatukogu kasutamine ID-kaardi alusel.
(4) Raamatukoguteenuseid saab kasutada lugejapileti või ID-kaardi ettenäitamisel.
(5) Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse dublikaadiga. Dublikaadi hinna kehtestab linnavalitsus.
(6) Lugeja teatab raamatukogule esimesel võimalusel oma isikuandmete või elukoha
muutumisest ning lugejapileti või juhul, kui raamatukogu kasutamine toimub ID-kaardi alusel, siis ID-kaardi kaotamisest.
§ 4. Lugeja andmete kasutamine
(1) Lugeja andmed kantakse raamatukogude veebipõhisesse e-kataloogi URRAM.
(2) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilisel eesmärgil.
(3) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.
§ 5. Lugeja õigused
(1) Lugejal on õigus vaadata oma andmeid parooli või ID-kaardi abil veebipõhises e-kataloogis URRAM (laenutused, tagastamistähtajad, tekkinud viivis, laenutusjärjekorra saabumine, tagastamistähtaja pikendamisvõimalus).
(2) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest teatatakse soovijale telefoni või e-postiga. Kui lugeja teavikule 3 päeva jooksul järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.
(3) Lugejal on õigus saada informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta. Lugeja soovil ja kulul tellib raamatukogu puuduva teaviku RVL-i kaudu.
(4) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui soovijaid on rohkem kui arvutikohti, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise.
§ 6. Lugeja kohustused
(1) Lugeja suhtub heaperemehelikult temale ajutiselt kasutada antud varasse ja väldib selle kahjustamist.
(2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb kohe teatada raamatukoguhoidjale.
(3) Tähtajaks tagastamata teavikute eest tuleb maksta viivist iga hilinenud päeva eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
(4) Lugejailt, kes ei ole tähtajaks teavikuid tagastanud ja viivist tasunud, võib raamatukogu võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse kuni üheks aastaks. Viivisevabal perioodil teavikud tagastanud pikaaegse võlgnevusega (rohkem kui 2 kuud) lugejatele kohaldatakse laenutuskeeld vastavalt võlgu oldud ajale, kuid mitte rohkem kui üks aasta.
(5) Teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb lugejal see asendada sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga või tasuda selle hind kuni 10-kordses ulatuses. Kuni 2011. a. ilmunud teaviku eest tuleb tasuda mitte vähem kui 4 eurot juhul kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.
(6) E-lugeri rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise e-lugeriga (e-lugeri sama või uuema mudeliga). Juhul kui lugeja e-lugerit ei tagasta, rikutud või kaotatud e-lugerit ei asenda, on ta kohustatud tasuma e-lugeri hüvitamiseks 180€.
(7) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud summade tasumiseks või teaviku asendamiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus või linnavalitsuse volitusel raamatukogu lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on linnavalitsusel või linnavalitsuse volitusel raamatukogul
õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
(8) Raamatukogu poolt lugejale antud lugejapiletit on keelatud edasi anda teistele isikutele, välja arvatud juhul kui ta ise seda kasutada ei saa: puudega isikud, vanurid, kes kasutavad koduteeninduse abi.


4. peatükk
RAAMATUKOGU KASUTAMINE
§ 7. Laenutamine
(1) Kojulaenutatavate teavikute arvu ja tagastamistähtaja määrab raamatukogu.
(2) Pärnu elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.
(3) Autoriõiguse seaduse alusel laenutatakse koju laserplaate, helikassette ja vinüülplaate, mis on raamatukogusse soetatud varem kui 4 kuud tagasi. Heliteavikuid laenutatakse koju kuni 10 eksemplari korraga 7 päevaks. Laenutähtaega ei pikendata.
(4) E-lugerit laenutatakse lugejatele alates 16. eluaastast. E-luger laenutatakse koju 21 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta. Kui lugeja ei tagasta e-lugerit tähtajaks, tuleb maksta viivist iga hilinenud päeva eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale. Võlglasele e-lugerit ei laenutata.
(5) E-luger sisaldab raamatukogu poolt valitud e-raamatuid. Raamatukogu ei lisa e-lugerile e-raamatuid, mille osas kehtivad autoriõigused või puudub autoriõiguse omaja nõusolek.
(6) Videokassette, DVD-sid, teatmeteoseid, enim nõutud raamatute ainueksemplare,
perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.
(7) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Tagastamistähtaega saab pikendada 3 korda. Taotluse võib esitada telefoni või e-posti teel.
(8) Raamatukogul on õigus kehtestada viivisevaba perioodi (päev, nädal või kuu).
(9) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu meeldetuletuse lugejale posti, telefoni või e-posti teel.
(10) Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimel teavikuid laenutama.
(11) Raamatukogul on õigus teavikute tagastamatajätmise, kaotamise või rikkumisega tekkinud võlgade sissenõudmiseks kasutada inkassoteenust.
§ 8. Teavikute võõrandamine
Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa Pärnu Linnavolikogu kehtestatud korras.


5. peatükk
SISEKORD
§ 9. Sisekord
(1) Raamatukogu teenindusalasse sisenemisel registreeritakse esmakülastaja infoletis.
(2) Üleriided jäetakse garderoobi.
(3) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.
(4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega rikkuda avalikku korda raamatukoguhoones.
(5) Silmnähtavalt määrdunud riiete või kätega, alkoholi- või narkouimas lugejaid ei teenindata.
(6) Raamatukogu sisekorra täitmist, teenindusalasse sisenemist ja väljumist kontrollib turvateenistus.
(7) Pretensioonid sisekorra küsimustes lahendab antud osakonna juhataja.
(8) Raamatukogu teavikutest tehtud koopiad on lugejatele ainult isiklikuks kasutamiseks.
(9) Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.
(10) Eriteenuste osutamine lõpetatakse 15 minutit enne raamatukogu sulgemist.


6. peatükk
LÕPPSÄTTED
§ 10. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine
Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 17. veebruari 2011 määrus nr 4 ”Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri”.
§ 11. Jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.


/allkirjastatud digitaalselt/
Krista Nõmm
volikogu esimees