Lasteleht

neljapäev 20. september 2018 Muusikaelust Eestis kahe sajandi tagusel ajal

Neljapäeval,27. septembril kell 17.00 toimub Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis muusikaklubi hooaja avaloeng.


esmaspäev 17. september 2018 Arvutiabi seenioritele

Pärnu Keskraamatukogus toimuvad 26. septembril, 24. oktoobril ja 21. novembril individuaalsed koolitused neile, kes vajavad abi arvuti ja nutiseadmete kasutamisel. Info ja eelregistreerimine perioodikasaalis, telef. 445 5706


neljapäev 13. september 2018 Nahaarst Tiina Toomsoni loeng „Õnnelikuna oma nahas: naha tervisest ja kaitsmisest nahaarsti pilgu läbi“

Neljapäeval, 27. septembril kell 17.00 toimub Pärnu Keskraamatukogu suures saalis teabetund elanikkonnale - nahaarst Tiina Toomsoni loeng „Õnnelikuna oma nahas: naha tervisest ja kaitsmisest nahaarsti pilgu läbi“. Tule kuulama!...


Näitused

Vaasa pensionäride fotoklubi sügisnäitus trepigaleriis; 

Fotonäitus "Norra värvid" I korruse galeriis;

"Türgi-Eesti sõprussuhted" perioodikagaleriis;

Pärlifantaasiad I korruse galeriis;

Merevaigus taimedest ehted I korruse galeriis.

Raamatunäitused Pärnu Keskraamatukogus:

Loe pikemalt

Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus


PÄRNU LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Pärnu                                    17. veebruar 2011 nr 3

PÄRNU LINNAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S
Pärnu 17. aprill 2014 nr 18
Pärnu 17. märts 2016 nr 10
Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3
„Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus“ muutmine

Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus                     

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel


1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimi ja õiguslik seisund
(1) Pärnu Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.
(2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Pärnu Keskraamatukogu, inglise keeles Pärnu Central Library.
(3) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed. Keskraamatukogu täidab ka Pärnu maakonnaraamatukogu funktsioone.
(4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas rahvaraamatukogu seadusest, Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning linnavalitsuse õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Asukoht
Raamatukogu asub Pärnus aadressil Akadeemia tn 3, 80010. Haruraamatukogud asuvad järgmistel aadressidel:
1) Ranna Haruraamatukogu Papiniidu tn 50, 80042 Pärnu;
2) Rääma Haruraamatukogu Kaevu tn 27, 80034 Pärnu;


§ 3. Teeninduspiirkond
Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab linnavolikogu.

§ 4. Sümboolika
Raamatukogul on oma nimega pitsat ja linnavalitsuse poolt kinnitatud sümboolika.2. peatükk
ÜLESANDED

§ 5. Ülesanded
Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) komplekteerib kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega ja korraldab nende säilitamist;
2) tagab oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude kättesaadavuse, kasutades selleks kõiki infotehnoloogilisi võimalusi;
3) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
4) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
5) teeb teatmebibliograafilist tööd;
6) loob ja peab tegevuseks vajalikke bibliograafia-, täistekst- ja muid andmebaase;
7) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Pärnut ja Pärnumaad käsitleva informatsiooni;
8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
9) koordineerib raamatukoguteenindust oma teeninduspiirkonnas, sealhulgas juhendab teisi teeninduspiirkonna raamatukogusid ja korraldab nende erialast nõustamist ja raamatukogutöötajate täiendkoolitust;
10) annab informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta; 11) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu puuduva teaviku RVL-i kaudu teistest Eesti raamatukogudest;
12) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
13) arendab e-teenuseid ja selleks vajalikku tehnoloogilist infrastruktuuri;
14) korraldab lugejakoolitust;
15) korraldab vajalikku majandustegevust;
16) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.


3. peatükk
TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

§ 6. Raamatukogu õigused
Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, printimine, skaneerimine jne) vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
2) saada oma tööks vajalikku informatsiooni kõikidelt Pärnu linna ja maakonna raamatukogudelt;
3) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
4) sõlmida oma ülesannete täitmiseks raamatukogu nimel lepinguid;
5) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat linnavara linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
6) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 7. Eeskirjad ja juhendid
(1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab linnavolikogu.
(2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

§ 8. Tasuliste teenuste osutamine
Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

§ 9. Lahtioleku aeg
Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.4. peatükk
JUHTIMINE, STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

§ 10. Juhtimine
(1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle koht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.
(2) Raamatukogu direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni IV aste.

§ 11. Direktor
Direktor:
1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
2) võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
3) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse;
4) kinnitab raamatukogu töökorralduse eeskirjad, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
5) annab oma pädevuse piires käskkirju;
6) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
7) esindab raamatukogu;
8) tagab raamatukogu valdusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
9) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 12. Töötajad
Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

§ 13. Struktuur
Raamatukogu koosneb keskkogust, mis võib koosneda osakondadest ja haruraamatukogudest.

§ 14. Nõukogu
(1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus kuueliikmeline nõukogu.

(2) Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) linnavolikogu poolt määratud esindaja;
2) maavalitsuse esindaja;
3) linnavalitsuse esindaja;
4) raamatukogu esindaja;
5) kaks kultuurivaldkonna esindajat.
(3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.
(4) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
(5) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija. Protokoll saadetakse kõigile nõukogu liikmetele.
(6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt neli liiget.5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 15. Raamatukogu vara
Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 16. Finantseerimine ja eelarve
(1) Raamatukogu finantseeritakse linnaeelarvest ja riigieelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
(2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab linnavalitsuse vastav struktuuriüksus.

§ 17. Järelevalve
(1) Raamatukogu põhimäärusejärgsete ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsuse vastav struktuuriüksus.
(2) Raamatukogu rahaliste vahendite ja muu vara kasutamise üle teostab järelevalvet linnavalitsuse sisekontrolliteenistus.
(3) Järelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Pärnu maavanem
   

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 18. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.
                   

7. ptk
LÕPPSÄTTED

§ 19. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine
Pärnu Linnavolikogu 20. veebruari 2003 määrus nr 7 ”Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Jõustumine
Määrus jõustub 01. juulil 2014.

/allkirjastatud digitaalselt/
Krista Nõmm
Volikogu esimees