Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus kuueliikmelise nõukogu.

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija. Protokoll saadetakse kõigile nõukogu liikmetele.

Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt neli liiget.

Pärnu Keskraamatukogu nõukogu liikmed:

Ela Tomson - kultuuriekspert;
Andrus Haugas - Pärnu Linnavalitsuse esindaja;
Kaire Kuura - Pärnu Keskraamatukogu esindaja;
Jane Mets - Pärnu maakonna omavalitsuste esindaja;
Tiit Kask - koostööpartnerite esindaja;
Heli Tooman - lugejate esindaja.